image_not_found

บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

บริษัทรับผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยบุคคล ซึ่งก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2530 โดย แพทย์จีน เภสัชกร ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี และคุณวีรวรรณ เลิศวรธรรม ได้เริ่มส่งออกสินค้า ตั้งแต่ปี 2532 โดยเริ่มต้นจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อาเซียน ประเทศต่างๆ ในยุโรป

ประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 31 ปี เราดำเนินการภายใต้ มาตรฐาน ระดับสากลโดดเด่นด้วยสูตรที่หลากหลายและได้รับการรับรอง บริการที่รวดเร็ว และพึงพอใจ ประกอบกับการผลิตที่ยอดเยี่ยม

วิสัยทัศน์ของบริษัท

เราจะเป็นฐานการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ ดูแลอนามัยบุคคลระดับโลก เพื่อบริการตลาดทั่วโลก

image_not_found

นโยบายคุณภาพของบริษัท

คุณภาพ มาตรฐาน บริการ ประทับใจ พัฒนา นวัตกรรม ด้านความงาม ให้ล้ำไกล ด้วย เสริมสร้าง ความพอใจ ทุกระดับ อย่างฉับไว ใจ มุ่งหมาย ให้เป็นหนึ่ง อยู่ยั่งยืน ตลอดไป

พันธกิจของบริษัท

เป็นหนึ่งในด้านคุณภาพสินค้า บริการ ความพึงพอใจ และความประทับใจของลูกค้า พัฒนาระดับมาตรฐานคุณภาพด้านต่างๆ ของเราให้สูงขึ้นตลอดเวลา ปฏิบัติตามใบรับรองมาตรฐานสากลด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ พัฒนาความสามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้ตลอดเวลา พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถการแข่งขัน ขององค์กรตลอดเวลา รักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการประหยัดพลังงาน มากขึ้นตลอดเวลา รับผิดชอบต่อสังคมของเรา ที่เราอยู่ร่วมกัน เพื่อให้สังคมพึ่งพาเราได้เสมอ

image_not_found

ระบบคุณภาพมาตรฐาน

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารองค์กรเพื่อรองรับระบบมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2015 (ระบบบริหารคุณภาพ) GMP-Asean (แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของ อาเซียน) Halal-GMP/HACCP (ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคทั่วไปและผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิม) ในด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม เช่น ISO 14001 : 2015 (การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) Ethical Trading Initiative (ETI) Standard (มาตรฐาน จริยธรรมพื้นฐานทางการค้า) BSCI (การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน) เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, GMP, Halal, Quality Award

  • image_not_found
  • image_not_found
  • image_not_found
  • image_not_found
  • image_not_found
  • image_not_found
  • image_not_found

Partners ของเรา